Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

ĐẦU TƯ KHAI THÁC TÀI SẢN

SaiGonDebt:

  • Tiếp nhận những khoản nợ, tài sản tồn đọng và tiếp tục đầu tư, khai thác, xử lý nhằm thu hồi vốn cho doanh nghiệp.
    • Thẩm định giá trị các Dự án đầu tư.
    • Kết nối các Nhà Đầu tư chiến lược tiếp cận các nguồn Dự án để đem lại hiệu quả đầu tư tối ưu nhất.
    Tags :