Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

TÁI CẤU TRÚC NỢ VÀ HỆ THỐNGSaiGonDebt giúp doanh nghiệp tái cơ cấu nợ, xử lý các tồn tại yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn trả nợ thông qua các biện pháp sau:
  • Chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp;
  • Điều chỉnh kế hoạch trả nợ phù hợp với khả năng tài chính thực tế của doanh nghiệp;
  • Phối hợp cùng doanh nghiệp xác định quy mô vốn hoạt động cần thiết, huy động vốn phát hành cổ phiếu;
  • Khơi thông quan hệ tín dụng doanh nghiệp với ngân hàng và các đối tác khác.
Các biện pháp xử lý trực tiếp:
  1. Tư vấn về quy trình thực hiện tái cơ cấu nợ;.
  2. Xây dựng phương án tái cơ cấu nợ;.
  3. Xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân sự của doanh nghiệp.
Tags :